DIVULGACIÓ LITERÀRIA, LA NOSTRA RAÓ DE SER

El principal objectiu de Catalunya literària Fundació Privada és el de divulgar obres literàries que influeixin a favor d’establir el coneixement de realitats que accionin o puguin accionar l’evolució social en tot l’àmbit de la vida humana; tant el social, com el cultural, l’educatiu o l’antropològic i, per extensió, en tots els àmbits biològics. En definitiva, volem impulsar a través de la literatura, el coneixement de realitats importants per a l’evolució social en tot l’àmbit de la vida humana.

“Impulsar, a través de la literatura, el coneixement de realitats importants per a l’evolució social en tot l’àmbit de la vida humana”

 

L’ASSAIG, EL NOSTRE GÈNERE LITERARI

Catalunya literària Fundació Privada vol recolzar el gènere de l’assaig perquè guanyi presència entre els lectors amb certes inquietuds científiques, sociològiques, polítiques o biològiques. Volem estimular la producció literària de l’assaig que, en tot el rigor possible, representi un complement aclaridor dels conceptes versats en la literatura en general i, paral·lelament, induir a escriure més literatura en base a la historiogràfica i al pensament, afavorint el desenvolupament del coneixement. Creiem, en aquest sentit, que s’ha de compensar la superabundància de literatura de ficció que vol fer accessible al major nombre de lectors en l’hàbit de pensar, reflexionar i en la simbologia imaginativa.

En la línia del recolzament i la divulgació del gènere de l’assaig. Recentment Catalunya literària Fundació Privada ha incorporat un nou format per impulsar la seva major divulgació: el documental d’assaig. Creiem que entre la superabundància de gèneres audiovisuals que omplen actualment les nostres pantalles hi falta la profunditat, l’anàlisi i la investigació que, en tots els àmbits de la vida humana, aporta el gènere de l’assaig per la seva pròpia naturalesa.

“A través de l’assaig es potencia la histogràfica, el pensament i s’afavoreix el desenvolupament del coneixement”

 

PREMIS CATALUNYA LITERÀRIA FUNDACIÓ PRIVADA

El sistema que hem considerat oportú per assolir l’objectiu de recolzar i divulgar el gènere de l’assaig és el d’establir uns premis d’assaig en format escrit i, recentment, audiovisual. El premi té una dotació de 200.000 euros, quantia aportada en parts iguals per Catalunya literària Fundació Privada i la Fondazione Etruria, entitat italiana, amb la qual s’ha establert l’acord de premiar en totes les convocatòries una mateixa obra. Aquest acord estableix que; a part de les edicions que els autors gestionin pel seu compte els drets dels quals en gaudeixen total i exclusivament ells mateixos; la nostra Fundació es reserva el dret d’oferir gratuïtament per mitjà d’aquest espai web, la lectura o visionat de totes les obres que es vagin premiant.

Catalunya literària Fundació Privada es reserva també el dret de publicar l’obra guanyadora tant en edicions comercials, com no comercials, per a distribució gratuïta, com per contracte amb editorials de reconegut prestigi, en tots els suports.

“Els premis d’assaig promoguts per la Fundació, tenen l’objectiu de promoure i impulsar aquest gènere”

 

CATALUNYA LITERÀRIA FUNDACIÓ PRIVADA ÉS UNA ENTITAT INDEPENDENT

L’entitat és totalment independent de tot caràcter religiós o polític. Per mantenir aquesta independència, no demanem subvencions públiques, ni privades. La voluntat de Catalunya literària Fundació Privada és la de col·laborar amb altres fundacions que participin de la nostra idea amb la finalitat d’aconseguir uns resultats més positius per un objectiu en comú.

“Per tal de mantenir la independència religiosa i política no demanem subvencions ni públiques ni privades”

 

EL NOSTRE WEB

Aquest espai web ha de ser utilitzat pel gaudir de les obres d’assaig premiades i, sempre, per a ús personal. Ja que tota impressió o còpia orientada a tercers que impliqui o no compensacions de qualsevol tipus, han de ser autoritzades pels autors corresponents.

“Aquest espai web s’ha creat per difondre i ajudar al gaudir del lector i espectador de les obres premiades”